3044

บ้านหลวงอำนาจจีนนิกร (๑)
จุดเริ่มต้นของชุมชนบ้านสะพานบางปลาสร้อย ๑
สกุลไทย 3044