ศรสวรรค์ โฮ ประธานคณะกรรมการเยาวชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก หญิงคนแรก

พลอยหลากสี
ช่างภาพ: 

เมื่อ102ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2454 (ค.ศ.1911) และพุทธศักราช 2465 (ค.ศ. 1922) คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้จดทะเบียนเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งองค์กรลูกเสือโลก และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

การลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในโลก เมื่อ พ.ศ.2451 โดย พลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) หรือที่เราเรียกกันว่า BP ปัจจุบันการลูกเสือได้เจริญเติบโตและแพร่ขยายมีสมาชิกกว่า 30 ล้านคน ใน 161 ประเทศ และเขตปกครอง อาณานิคม แคว้นต่างๆทั่วโลก มีองค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM) ดำเนินการและดูแลโดยสำนักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากสำนักงานลูกเสือโลกแล้ว ยังมีสำนักงานลูกเสือภาคพื้นอยู่ในภูมิภาคทั่วโลก อีก 6 แห่ง ได้แก่ 1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) มีประเทศสมาชิก 41 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 2. ภาคพื้น ยูเรเชีย (Eurasia) มีประเทศสมาชิก 9 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐยูเครน และสำนักงานสาขา ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 3. ภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา (Interamerica) มีประเทศสมาชิก 32 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี 4. ภาคพื้นอาหรับ (Arab) มีประเทศสมาชิก 18 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 5. ภาคพื้นแอฟริกา (Africa) มีประเทศสมาชิก 37 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา 6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) - มีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

สำนักงานลูกเสือโลก ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการฯ ผู้ดูแลการดำเนินงานของประเทศสมาชิกให้พัฒนาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององค์การลูกเสือโลก และตามมติของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) ส่วนสำนักงานภาคพื้นต่างๆ ทำหน้าที่เช่นเดียวกับสำนักงานลูกเสือโลก แต่ในระดับภาคพื้น การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก คือการประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดให้มีการประชุมทุกๆ 3 ปี ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามมติของที่ประชุม เพื่อกำหนดแนวทาง นโยบายหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกเสือโลก ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมกิจการลูกเสือโลกด้วย

เช่นเดียวกันกับองค์การลูกเสือโลก ลูกเสือในเขตภาคพื้นต่างๆ จะมีโครงสร้างเช่นเดียวกัน ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นเขตที่ประเทศไทยตั้งอยู่นั้น มีการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Scout Conference) เพื่อกำหนดแนวทางและนโยบายในเขตภาคพื้น รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกด้วย คณะกรรมการสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Scout Committee) มีจำนวน 10 คน และมีคณะอนุกรรมการลูกเสือ (Sub-Committee) อีก 5 ฝ่าย ฝ่ายละไม่เกิน 15 คน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ (Youth Program) ฝ่ายทรัพยากรผู้ใหญ่ (Adult Support) ฝ่ายการเงิน (Financial) ฝ่ายบริหารจัดการ (Managing) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Scouting Profile)

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์การส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม มีการจัดการอภิปรายเยาวชนลูกเสือ (Scout Youth Forum) ในลักษณะคล้ายกันกับการประชุมสมัชชาลูกเสือ แต่มีข้อแตกต่าง คือผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนลูกเสืออายุ 18-26 ปีจากประเทศสมาชิก การดำเนินกิจกรรมนั้น ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามหัวข้อที่กำหนด หลังจากนั้นก็หาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อรายงานเป็นข้อเสนอแนะ (Recommendation) ให้ที่ประชุมสมัชชาลูกเสือ หลังจากการรายงานข้อเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาลูกเสือ หากประเทศสมาชิกสนใจเลือกเสนอหัวข้อใดๆ ให้พิจารณาเพื่อเป็นมติที่ประชุม (Resolution) ก็ได้ และเมื่อที่ประชุมรองรับ ข้อเสนอนั้นจะเป็นมติที่มีผลผูกพันประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ภายในการอภิปรายเยาวชนลูกเสือ ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเยาวชนลูกเสือ ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมัชชาลูกเสือ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในระดับโลก และภาคพื้นอีกด้วย

การอภิปรายเยาวชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 7 (7th Asia- Pacific Regional Scout Youth Forum) ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดนั้น จัดขึ้นในวันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ ธีมของงาน คือ Scouting - Bridging the gap มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 23 ประเทศจากทั่วภาคพื้น ในงานครั้งนี้ ประเทศไทยส่งผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1 คน คือ นางสาวศรสวรรค์ โฮ ซึ่งเป็นทั้งผู้แทนประเทศ และผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการเยาวชนภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกหรือ Young Adult Member Group (YAMG) เป็นกลุ่มของเยาวชนที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนของภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้เยาวชน และเป็นสื่อกลางระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ ทั้งดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมให้กับเยาวชนในภาคพื้น ตลอดจนผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากขึ้น

ก่อนการอภิปรายเยาวชน สำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการรับสมัคร YAMG โดยแต่ละประเทศจะสามารถส่งผู้สมัครได้ 1 คน เมื่อได้รับการตอบรับจากสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ก็จะถือเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ กระบวนการเลือกตั้ง YAMG จะเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือเยาวชนผู้แทนจากประเทศสมาชิกทุกประเทศที่เข้าร่วมการอภิปรายเยาวชนลูกเสือ และการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการอภิปรายเยาวชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้ทำความรู้จัก และสังเกตผู้สมัครเพื่อเป็นความเห็นในการเลือก YAMG ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น YAMG จะเป็นอนุกรรมการลูกเสือโดยตำแหน่ง ดังนั้น จำนวนสมาชิกของ YAMG จะขึ้นอยู่กับจำนวนของฝ่ายอนุกรรมการภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เนื่องจากคณะอนุกรรมการลูกเสือ มี 5 ฝ่าย YAMG จึงมี 5 คน และเพิ่มอีก 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการเยาวชนลูกเสือ กล่าวคือมีสมาชิกรวม 6 คน YAMG มีวาระ 3 ปี และจะเลือกใหม่ในการอภิปรายเยาวชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกครั้งต่อไป

ผู้สมัครในครั้งนี้มีจำนวน 10 คน มาจากประเทศบังกลาเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มัลดีฟส์ มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และไทย การเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกให้เลือก 3 คน จากผู้สมัคร 10 คน การประกาศผู้ที่ได้รับเลือก จะประกาศโดยเรียงตามตัวอักษร ไม่ประกาศคะแนน ในช่วงแรก ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ Ms. Sornsawan Ho (Thailand) , Mr. Pangkaj Sudtradhar (Bangladesh) และ Ms. Shirley Tam (Hong Kong) และในครั้งที่ 2 ให้เลือกอีก 3 คน จาก 7 คน ไม่รวมคนที่ได้รับเลือกแล้ว ผู้ได้รับเลือก ได้แก่ Mr.Nizarul Idhafi Omar (Malaysia) , Firuzul Abdulla Khaleel (Maldives) , Eugene Lester Lin (Philippines) หลังจากที่ได้ YAMG ครบทั้ง 6 คน ในกลุ่ม YAMG จะเลือกประธานกันเอง โดยบัตรลงคะแนน ซึ่งครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติแก่คณะลูกเสือแห่งชาติที่ นางสาวศรสวรรค์ โฮ ได้รับตำแหน่งเป็นประธานผู้แทนเยาวชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (The Chairperson of Young Adult Member Group) วาระปี 2012-2015 เริ่มวาระตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง และหมดวาระ เมื่อประการผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการเยาวชนลูกเสือรุ่นถัดไป

สำหรับการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 24 (24th Asia-Pacific Regional Scout Conference) จัดขึ้นในวันที่ 24-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ ผู้เข้าร่วมงานรวม 24 ประเทศ ในงานครั้งนี้ มีการแยกอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน การวางแผนนโยบายของภาคพื้น ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ความพิเศษของงานในครั้งนี้ คือมีการเสนอวาระแก่ที่ประชุมให้แก้ไขระเบียบ ให้ประธานคณะกรรมการเยาวชนภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกคนที่ 11 ด้วย โดยมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิออกเสียง (Voting Right) และครั้งนี้ มติที่ประชุมรับรองวาระข้างต้นให้มีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น ศรสวรรค์ โฮ จึงได้รับตำแหน่งเป็นทั้งประธานคณะกรรมการเยาวชนลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่ประธานคณะกรรมการเยาวชนลูกเสือเป็นผู้หญิงแล้ว ยังเป็นครั้งแรกที่เยาวชนได้เข้าเป็นหนึ่งสมาชิกคณะกรรมการสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น คณะผู้แทนลูกเสือไทยอีก 5 ท่าน ยังได้รับเกียรติให้รับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ นายประกอบ มุกุระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ได้รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ได้รับตำแหน่ง อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายทรัพยากรผู้ใหญ่ นายอาณัฐชัย รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ได้รับตำแหน่ง อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายวิชาการ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ได้รับตำแหน่ง อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายพัทธโรจน์ กมลโรจน์ศิริ รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับตำแหน่ง อนุกรรมการลูกเสือฝ่ายบริหารจัดการ

ศรสวรรค์ โฮ มีชื่อเล่นว่า "โอปอ" เกิดเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2536 อายุ 20 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพลอย ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โอปอบอกกับเราว่า....ทำกิจกรรมลูกเสือมาตั้งแต่สมัยประถมศึกษา เพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรค่ะ ตอนนั้นเป็นเด็กเรียน เงียบๆอยู่ห้องโครงการภาษาอังกฤษ ไม่ทำกิจกรรมอื่นๆเลยนอกจากเรียน แต่เริ่มได้สนใจกิจกรรมลูกเสืออย่างจริงจัง และเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตอนอยู่ ม. 2 โดยมี อาจารย์เขมชาติ อมาตยกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม คอยสนับสนุน และชี้แนะการทำกิจกรรมมาตลอดค่ะ...

...เมื่อปี 2007 มีการสอบคัดเลือกทั่วประเทศเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ครั้งที่ 21 ที่ประเทศอังกฤษ อาจารย์เขมฯ ก็ส่งเป็นตัวแทนจังหวัด ผลคือสอบไม่ติดค่ะ เลยไม่ได้ทุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่เพราะอยากไปมากๆ และคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุน ท่านเลยช่วยออกค่าใช้จ่าย เลยได้เข้าร่วมงานค่ะ การเข้าร่วมงานครั้งนั้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต และเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อกิจการลูกเสือโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ หลังจากงานครั้งนั้นก็พยายามทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมของโรงเรียน แล้วก็นอกโรงเรียน แล้วไปสอบอีกครั้งตอน ม.4 ในปี 2008 ได้ทุนในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลี...

...หลังจากกลับจากงานชุมนุมที่เกาหลี ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมลูกเสือเยาวชนไทยนานาชาติ (Thailand International Young Scout Club : TIYSC) ได้ทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้เป็นประธานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี แล้วก็ได้เข้าร่วมงานชุมนุมในประเทศอื่นๆ เช่น เบลเยี่ยม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ โดยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดค่ะ?

...หน้าที่สำคัญของ YAMG คือการส่งเสริมพลังเยาวชน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก แรกเริ่ม คือกิจกรรมในประเทศของตนเอง การพัฒนาศักยภาพ และการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในการแสดงความคิดเห็น เช่นล่าสุดนี้ ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ตอนนี้อยู่ระหว่างการวางแผนโครงการต่างที่จะมีในปีนี้ค่ะ...

...ส่วนระดับภาคพื้น ตอนนี้ YAMG มีการประชุมออนไลน์ เป็นครั้งที่ 3 และมีต่อไปเดือนละครั้ง เริ่มต้นด้วยการสร้างเครือข่ายของเยาวชนทุกๆประเทศในภาคพื้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นตลอดจนออกแบบโครงการต่างๆร่วมกัน เช่น โครงการค่ายสันติภาพในกลุ่มประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นต้น และสานต่อโครงการของ YAMG รุ่นพี่ เช่น การจัดงานอภิปรายเยาวชนในงานชุมนุมลูกเสือต่างๆค่ะ...ได้เห็นเยาวชนไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำสูงอย่างนี้ เชื่อว่าคงมีโครงการดีๆ มาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ