เพราะชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งมีความงามระดับเข้าประกวดนางนพมาศ ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร มาแล้ว...แก้วตา สรวงทอง จึงชอบใส่ชุดที่ตัดจากผ้าฝ้าย เนื้อผ้านุ่มสบาย เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย แก้วตากำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ด้านเลขานุการ การบริหารจัดการทางการแพทย์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือ มีจุดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ เพื่อการประกอบอาชีพในงานเลขานุการทางการแพทย์อีกด้วย...นับว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาชีพที่น่าสนใจมากสำหรับน้องๆเยาวชนค่ะ

************************

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณ : เครื่องแต่งกาย อาจารย์ศรุต สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น และการจัดการสินค้า

คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

: อำนวยความสะดวกสถานที่ อาจารย์ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

: ประสานงานการถ่ายทำ อาจารย์อุบลรัตน์ ชาติละออง

กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต