"ในหลวงเราเก่งที่สุด"

นักเขียนน้อย
"ในหลวงเราเก่งที่สุด"

	ในหลวงคะ หนูขอบคุณที่ในหลวงทรงรักและห่วงใยประชาชนคนไทยมากมาย 
ที่ประเทศไทยเจริญได้ก็เพราะในหลวง ทรงไปเยี่ยมชาวบ้านในที่กันดาร 
หนูคิดว่าชาวบ้านที่นั่นคงรู้ว่าในหลวงมีเมตตา กรุณามาก พระองค์ทรงลำบากเพื่อคนไทยทั้งประเทศ 
หนูอยากพูดให้ชาติอื่นได้รู้ว่า "ในหลวงเราเก่งที่สุด"

เด็กหญิงเบญญาภา สุชีวะ