กิจกรรมเยาวชน เก่งและดี กับ SCG Excellent Internship Program

กิจกรรมเยาวชน

เมื่อการศึกษาหาความรู้เพียงแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ประสบการณ์จริงจากการทำงานในองค์กรนั้นจึงนับเป็นสิ่งที่สำคัญ

การฝึกงานก็เป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมก่อนที่นิสิตนักศึกษาทุกคนจะก้าวเข้าไปสู่โลกของการทำงานอย่างเต็มตัว ทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญในการต่อยอดทางความคิดให้กับน้องๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงในอนาคต

ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๔ กับ SCG Excellent Internship Program โครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้ามาฝึกงานอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่วมกับบริษัทต่างๆในเอสซีจีอย่างเข้มข้น เพื่อเรียนรู้การทำงานในสถานการณ์จริง โดยมีพี่เลี้ยงมืออาชีพคอยดูแลแบบตัวต่อตัว เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็น "คนเก่ง" และ "คนดี"

เพราะทุกคนสามารถเป็น "คนเก่ง"  ได้  เอสซีจีมุ่งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานภายในองค์กร ตั้งแต่เริ่มคิดจริงและทำจริงด้วยตนเอง โดยมีพี่ๆคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โจ๊ก - ชนกานต์ กุลนิพัทธ์ นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เล่าถึงมุมมองที่ได้จากการฝึกงานในส่วนของการดูแลและพัฒนาระบบบัญชี (Accounting System and Solution Development) ว่า
"การฝึกงานที่นี่ทำให้เราได้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการทำบัญชีจากพี่ๆ  และสามารถนำความรู้จากศาสตร์อื่นๆมาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางบัญชีจนเกิดสิ่งใหม่ๆได้ ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการทำงานที่ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตไปเป็นนักบัญชีที่ดี"

ทั้งนี้ในช่วงการฝึกงาน จะมีจัดการแข่งขันสร้างผลงานนวัตกรรมในชื่อ Innovative Suggestion Awards โดยนิสิตนักศึกษาจะต้องนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออกและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นภายในองค์กร โดยสอดแทรกเรื่องของบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปด้วย

บ๋อม - ณัฐณิชา นวลใย นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้เข้าประกวด Innovative Suggestion Awards ได้เล่าว่า
"การประกวดครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ เราพยายามนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้กับผลงานที่เราคิดขึ้นมา ได้เห็นการทำงานจริงและความร่วมมือกันของเพื่อนในทีมที่มาจากต่างสถาบัน และต้องขอบคุณคำปรึกษาดีๆจากพี่ๆทุกคน ทั้งในและนอกแผนกที่ทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี สุดท้ายคงเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่แล้ว"
บ๋อมยังได้เล่าเพิ่มเติมว่านอกจากการได้ฝึกฝนทักษะจากการได้ทำจริงแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาคือมิตรภาพที่น่าประทับใจระหว่างพนักงานรุ่นพี่และเพื่อนต่างสถาบัน
เมื่อเป็นคนเก่งแล้ว "คนดี" ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เอสซีจีให้ความสำคัญ ดังนั้น ตลอดช่วงการฝึกงานจึงมีการสอดแทรกหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่น้องๆในโครงการร่วมกันจัดขึ้นโดยออกไปทำประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้น้องๆมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนในโครงการอีกด้วย

ข้าวฟ่าง - ณิชา สุนทรมีเสถียร นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้เล่าถึงความประทับใจในฐานะที่ฝึกงานด้าน CSR จังหวัดระยอง ว่า
"เราดีใจที่มีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ออกมาทำ CSR ด้วยกัน ทำให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น หน้าที่หลักๆของเราคือต้องประสานงานกับคนอื่น ทำให้ได้พัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำ และเรียนรู้การบริหารจัดการทางด้านกิจกรรมกับคนหมู่มาก ที่สำคัญคือได้รู้ว่าการทำงานมันไม่เหมือนการเรียนจริงๆ พอได้มาฝึกงานในส่วนนี้ทำให้เราต้องคำนึงถึงสังคมให้มากยิ่งขึ้น  งานที่เราได้รับมอบหมายมันส่งผลถึงบุคคลอื่นๆด้วย ต้องตั้งใจทำทุกงานให้ออกมาดี"

นอกเหนือจากการฝึกงานในประเทศ  โครงการ SCG Excellent Internship Program ยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ออกไปฝึกงานที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะ เรียนรู้วัฒนธรรม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานในต่างประเทศอีกด้วย
นปปี้ - นพพร บุญสิทธิ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในนิสิตฝึกงานที่ประเทศเวียดนาม ได้เล่าถึงความรู้สึกของการฝึกงานในต่างแดนว่า
"การได้มาฝึกงานที่นี่ นับเป็นโอกาสดีๆที่ทำให้เราได้มาเจอสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็น  เราได้ปรับเปลี่ยนเรื่องของทัศนคติในการทำงาน เพิ่มความรับผิดชอบต่องานและตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือได้เรียนรู้การทำงานในด้านวิศวฯของคนที่นี่ ว่าแตกต่างจากประเทศของเราอย่างไร และเราจะต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนเพิ่มเติมบ้าง อีกทั้งพี่ๆที่นี่ก็ต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี ตลอด ๒ เดือนที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงเวลาที่เร็วและมีความสุขมาก"

ตลอดระยะเวลา ๒ เดือน ที่น้องๆกว่าสองร้อยชีวิต ได้เข้ามาฝึกงานภายในองค์กร นอกจากประสบการณ์ทางวิชาชีพที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนแล้ว  น้องๆยังได้รับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนต่างสถาบันและพี่ๆพนักงาน อันเป็นสิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าได้ รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง พร้อมใบรับรองการฝึกงาน  โครงการ SCG Excellent Internship Program มุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคตต่อไป