นิทรรศการสุดชิค

ชิ้นเดียวในโลก
พลอยหลากสี
ช่างภาพ: 

เหตุเพราะนักศึกษาต้องนำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 มาประมวล เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปลักษณ์ที่มีความเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเพื่อออกแบบผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคมภายนอก

7 สาขาวิชา ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงมาโชว์ความชิค ออกแบบผลงานกว่า 160ชิ้น แสดง ณ ศูนย์การค้า River City Shopping Center ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า....

"ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 จัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง '7 HONGKRUEANG' เป็นนิทรรศการที่มีชีวิตการนำผลงานของนักศึกษาออกแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ผลงานที่นำมาจัดแสดง คือองค์ความรู้ในการคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติ ถ่ายทอดให้กับน้องๆ รุ่นหลังได้ศึกษาเป็นแนวทาง ต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงความมีน้ำใจ ความช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อให้การแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความสมบูรณ์ที่สุด ความรู้ และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับครั้งนี้ จะเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบอาชีพภายหลังการสำเร็จการศึกษา"

ต้น-ชยกร สีทาสังข์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบภายใน ประธานจัดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ เล่าว่า...ปีนี้แนวคิด "7 HONGKRUEANG" แสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ สาขาวิชาเครื่องหนัง สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา และสาขาวิชาหัตถกรรม ซึ่งมีผลงานออกแบบและสร้างสรรค์กว่า 160 ผลงาน หรือมีชิ้นเดียวในโลก เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้และประจักษ์ถึงศักยภาพในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักศึกษา นอกจากนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้และทักษะวิชาแล้ว ยังได้แสดงความสามารถ เปิดตลาดอาชีพทางด้านศิลปะ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

อัญญานี ทิพย์ธัญวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลงานสุดชิค "การออกแบบและพัฒนาเก้าอี้พักผ่อน จากเศษผ้าเส้นใยธรรมชาติ" ได้รับแรงบันดาลใจจาก "พริกหวาน" ระหว่างที่นั่งสังเกตการผ่าซีกพริกหวานในขั้นตอนการทำอาหาร ซึ่งรูปทรงของพริกหวานทำให้เกิดฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งนี้ด้วยรูปทรงสีสันของพริกหวานที่มีสีสันที่สวยงาม ทำให้เลือกเศษผ้าเส้นใยธรรมชาติมาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งเป็นเศษผ้าที่เหลือใช้ มาทำให้เกิดประโยชน์ เก้าอี้พักผ่อน สามารถปรับใช้งานได้ถึง 9 ฟังก์ชั่นการใช้งาน

อคิราห์มณี ภูยางดี ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาหัตถกรรม แสดงผลงาน "การศึกษาและพัฒนาภาพประดับสัตว์หิมพานต์ เทคนิคประดับกระจก" วัสดุหลักที่ใช้ คือ ไฟเบอร์กลาส กระจก เลื่อม และคริสตัล แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านลวดลายสัตว์หิมพานต์ เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชาติ ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง

สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้น ที่ไม่เหมือนใครนี้ อาจเป็นจุดสร้างชื่อเสียงให้น้องๆนักศึกษาก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ตามที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มภาคภูมิ