หลง โดย สีฟ้า

วิรงรอง ยึดมั่นอยู่กับศักดิ์ตระกูล เช่นเดียวกับคุณปู่ของเธอ การรอคอยท่านชายศุภวารจุติ กลับมาสมรส เป็นเรื่องเหมาะสมที่สุด แต่เธอต้องผิดหวัง เมื่อเจ้าบ่าวกลายเป็นชายสามัญ สกุลห้อยท้ายว่า "ชอบบัวแย้ม" เสียนี่ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 400 บาท)


ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอแยกเป็น 2 ส่วน คือ

1. นำเสนอมุมมอง ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประโยชน์ และอานิสงส์จากการสวดมนต์

2. การนำเสนอเรื่องเล่าสิ่งดีๆที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกในการสวดมนต์ (สนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.))


15 ไร่ 1.5 ล้าน สร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน บนฐาน "ทฤษฎีใหม่" กับคำว่า "พอเพียง" โดย ศักดิ์ สมบุญโต

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (2558) ศักดิ์ สมบุญโต มาเผยแพร่ความรู้ วิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่ให้ผลอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้แก่ครอบครัว เพื่อมีชีวิตความอยู่กันอย่างสบาย และไม่ต้องลำบากอีกต่อไป (นานาสำนักพิมพ์ ราคา 150 บาท)


​วารสารสตรีและครอบครัว โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-พฤษภาคม 2558 มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ อาทิ Commission on the status of Women - CSR การจัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี ความรุนแรงต่อสตรีพิการ : ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย บ้าน สค. หลังใหม่ ไฉไลกว่าเดิม (สำนักเลขานุการกรมฯ โทร.0-2306-8633)


​ความดีสีเหลืองส้ม โดย มูลนิธิเด็ก

การรวมนิทานยอดเยี่ยม รางวัลนิทานมูลนิธิเด็ก อาทิ ความดีสีเหลืองส้ม...การทำดีคิดดี ก่อเกิดความสุขตอนท้าย มนต์รักปากน้ำปราณ...ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน มาย่อยผ่านนิทานแสนสนุก หนูใหม่...ยิ้มอะไรนะ...ความห่วงใยของคนในครอบครัว แก้วตาดวงจันทร์...จินตนาการที่สอดแทรกความรักและการเสียสละตน คำถามของพระราชา...สอนเรื่องไหวพริบปฏิภาณ คุกคู หนูน้อยนาฬิกา...สอนให้รู้จักการแบ่งเวลา เพื่อความสุขของครอบครัว (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจำหน่ายราคา 150 บาท โทร.0-2218-9893-5)