"ศิลปะงานมัดย้อม"

เส้นไหม ใยฝ้าย

โครงการ "อบรมวิชาชีพศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี" การออกแบบลวดลายและพัฒนางานมัดย้อม แก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างโอกาสและเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ต้องขังที่อยู่ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างโอกาสและชี้ช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเมื่อพ้นโทษ และเป็นอีกหนึ่งโครงการของทางคณะฯ ที่จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ (อาจารย์กี๋) อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าว่า ผู้ต้องขังเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสค่อนข้างจำกัดในเรื่องการใช้ชีวิตและการศึกษาหาความรู้ ทางคณะจึงจัดโครงการ ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้ต้องขัง ให้มีโอกาสในการนำทักษะความรู้เกี่ยวกับศิลปะงานมัดย้อมไปใช้ประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพราะงานมัดย้อมมีการลงทุนที่ไม่แพง เรียนรู้ได้ง่าย และใช้ความคิดสร้างสรรค์

"คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งใช้เวลาในการอบรมเพียง 3 วัน เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้ผ้า สีในการทำการมัดย้อม การออกแบบลวดลายในการทำผ้ามัดย้อม เทคนิคการมัดย้อม และการนำผ้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยผู้ต้องขังที่เข้าร่วมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคล ที่สำคัญยังช่วยบำบัดและขัดเกลาจิตใจผ่านผลงานศิลปะไปในตัว เพื่อลดความเครียด โดยมีนักศึกษาจากทางคณะ เข้าร่วมถ่ายทอดศิลปะงานมัดย้อม"

ใจเพชร ศรีรักษา และสุพพัต หวันชิตนาย สองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ทั้งสองคนเชื่อว่า "โอกาสที่ดีมอบและส่งต่อกันได้เสมอ เมื่อมหาวิทยาลัย ให้โอกาสอาจารย์และนักศึกษาได้มาถ่ายทอดความรู้ อาจารย์และนักศึกษาก็มอบความรู้ต่อไปให้กับบรรดาผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังก็สามารถส่งต่อความรู้นี้ให้กับเพื่อนผู้ต้องขัง ตลอดจนครอบครัวของเขาเมื่อพ้นโทษ และใช้ทำมาหากินได้"

ผู้ต้องขังชาย วัย 43 ปี ที่เข้าร่วมอบรมรายหนึ่ง เผยว่า เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีก็จะพ้นโทษ ความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ สามารถเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตในอนาคตได้ เพราะงานมัดย้อม ลงทุนไม่แพง เพียงแค่มีผ้าที่จะใช้มัดย้อม สีย้อมผ้า เชือก หนังยาง เกลือ กะละมังเคลือบ และเตาแก๊ส ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็หาได้ภายในบ้านอยู่แล้ว

"กิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน มีความน่าสนใจ ซึ่งวันสุดท้ายมีการเดินแฟชั่นโชว์ผลงาน จากผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมจากโครงการ พร้อมด้วยเหล่านักศึกษาสาวสวย สร้างสีสันและความประทับใจอย่างมาก อยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อย ๆ เหมือนเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับคนที่ท้อแท้ มีความเครียด ได้มีกำลังใจ ได้เรียนรู้ช่องทางการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ"

ศิลปะงานมัดย้อม ที่ มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอดนี้ จุดประกายและเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสุจริตของผู้ต้องขังได้ เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป