สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ผู้ทรงมีศิลปะ

บทความพิเศษ

"ความรอบรู้ในศิลปะ" เป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล ๓๘ ประการ ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุศาสน์สั่งสอนไว้เพื่อความผาสุกราบรื่นในการดำเนินชีวิต ผู้มีศิลปะย่อมมีวิธีที่จะประคับประคองตนเองให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาวะใด และย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ นอกจากนี้ ศิลปะยังช่วยค้ำจุนโลกให้เจริญทั้งด้านวัตถุและจิตใจ สมดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า

"ศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศก ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย

จำเริญตาพาใจให้สบาย อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ

แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร

เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญ โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ"

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชนิยมศิลปะด้านต่างๆ อย่างเด่นชัด ทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ ปลุกจิตสำนึกความรักชาติบ้านเมือง ทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านคีตศิลป์ กล่อมเกลาจิตใจคนให้อ่อนโยน ทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านทัศนศิลป์และประณีตศิลป์ สร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงมุ่งมั่นในการสร้างเสริมความรู้สึกรักชาติให้มีในจิตใจคนไทยทุกชนชั้น ทุกเพศ และทุกวัย จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์บทประพันธ์ต่างๆ และพระราชทานพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ซึ่งมักมีเนื้อหาสอดแทรกเรื่องความรักชาติ การเตือนภัย และอบรมสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชกุมารีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก็ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปศาสตร์นานาสาขาดุจกัน เช่น ดุริยางคศิลป์ หัตถศิลป์ ทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ ทรงใฝ่พระหฤทัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน พระนิยมด้านศิลปะด้านต่างๆ ล้วนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วถ้วนว่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ทั้งยังทรงอุปการะเยาวชนให้ได้ศึกษาศิลปศาสตร์ตามสาขาที่ตนถนัดไว้เป็นจำนวนมาก

พระกรุณาธิคุณและพระจริยวัตรในส่วนนี้ นับว่าได้ทรงสืบทอดพระราชกรณียกิจและพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ได้อย่างไม่เคลื่อนคลาย สมควรที่จะได้เฉลิมพระเกียรติคุณให้ขจายขจร เป็นนิทัศนอุทาหรณ์อันควรเจริญรอยพระยุคลบาท ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อประกาศพระเกียรติคุณให้ปรากฏในวงวิชาการ พร้อมกันนั้น ยังเป็นการฉลองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ ๙๐ ปีก่อน และสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด อีกโสดหนึ่ง

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระวโรกาส ให้ ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ตำหนักพัชราลัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณนั้น ได้ประมวลพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจด้านศิลปศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ โดยสรุปไว้ได้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖๘๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้พิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปศาสตร์หลากสาขา เช่น ดุริยางคศิลป์ หัตถศิลป์ ทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ ทรงใฝ่พระหฤทัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน ทั้งยังทรงพระเมตตาพระราชทานพระอนุเคราะห์แก่เยาวชนให้ได้ศึกษาศิลปศาสตร์ตามสาขาที่ตนถนัด พระกรุณาธิคุณและพระจริยวัตรในส่วนนี้ นับว่าได้ทรงดำเนินตามรอยพระบรมบาทยุคลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างไม่เคลื่อนคลาย เตือนให้รำลึกถึงพระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยพระองค์นั้นอยู่มิได้เว้นวาย สมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้เฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏในวงวิชาการสืบไป

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงสนพระทัยในด้านศิลปวัฒนธรรมมานับแต่ทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะด้านการดนตรี เริ่มทรงศึกษาด้านเปียโนกับพระอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตั้งแต่พระชนมายุประมาณ ๑๐ พรรษา ครั้นเมื่อเสด็จไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ ก็ยังทรงศึกษาศิลปะการดนตรีอย่างต่อเนื่องนับสิบปี กระทั่งทรงสามารถอ่านโน้ตได้คล่องและบรรเลงเปียโนได้อย่างไพเราะและถูกต้องตามหลักวิชา ทรงมีความทรงจำแม่นยำถึงขนาดทอดพระเนตรโน้ตเพียงครั้งเดียวก็ทรงสามารถจดจำได้ทั้งหมด พระอัจฉริยภาพที่น่าอัศจรรย์อีกประการ คือทรงสามารถบรรเลงเพลงได้ทั้งที่ยังไม่เคยทอดพระเนตรโน้ตมาก่อน เพียงแค่ทรงสดับทำนองก็ทรงบรรเลงตามได้อย่างคล่องแคล่ว เพลงที่ทรงบรรเลงก็ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแนวหนึ่งแนวใด หากแต่ทรงได้ทั้งแนวคลาสสิก แจ๊ส และป๊อบ รวมไปถึงเพลงไทยเดิม เมื่อพระอนามัยอำนวย และทรงว่างจากพระภารกิจ ก็ทรงฝึกซ้อมและบรรเลงเปียโนอยู่เนืองๆ นอกจากนี้ ยังทรงพระปรีชาสามารถทางการดนตรีอีกแขนงหนึ่งคือ การขับร้องซึ่งทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงสามารถขับร้องได้ดี มีกระแสพระสุรเสียงกังวานใสไพเราะ ทุกถ้อยคำที่ทรงเปล่งออกมาจะชัดถ้อยชัดคำเสมอ ไม่ทรงยอมออกเสียงให้ผิดเพี้ยนไปแม้แต่น้อย นับเป็นแบบอย่างที่นักร้องและนักเรียนการขับร้องรุ่นใหม่พึงดำเนินรอยตาม

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเอาพระทัยใส่ทำนุบำรุงศิลปะด้านการดนตรีและนาฏศิลป์อย่างต่อเนื่อง โดยพระนิยมส่วนพระองค์ ก็โปรดทอดพระเนตรนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากล ส่วนดนตรีก็โปรดทรงฟังและทรงบรรเลงเพลงไทยและสากล ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ถึงศิลปศาสตร์แขนงนี้ ดังที่เคยพระราชทานพระโอวาทแก่นักเรียนให้ตระหนักว่าการดนตรีนั้นเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนที่จะช่วยอบรมขัดเกลาจิตใจของผู้ที่รักการดนตรีให้เป็นไปในทางที่ดีงามได้ ครั้นมีการแสดงดนตรี โขน ละคร หรือระบำจากวรรณคดีไทย ก็ทรงพระกรุณาเสด็จไปทอดพระเนตร และมีรับสั่งชมเชยเพื่อเป็นกำลังใจ นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่บุคลากรทั้งด้านดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์อย่างหาที่สุดมิได้

ในส่วนหัตถศิลป์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีพระอัจฉริยภาพในด้านการเย็บปักถักร้อยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อครั้งพระสุขภาพอำนวย จะไม่ทรงยอมปล่อยให้พระหัตถ์ว่าง หากมิได้เสด็จออกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ก็จะทรงถักไหมพรมเป็นเครื่องกันหนาวสำหรับพระราชทานแก่ทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติราชการชายแดน ตลอดจนข้าราชบริพารอยู่เสมอ ทรงประดิษฐ์ลวดลายและกำหนดสีสันได้งดงาม นับได้ว่าทรงประยุกต์แขนงวิชาหัตถศิลป์ที่ทรงถนัดมาเอื้อประโยชน์แก่การบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติได้อย่างลงตัว หากฉลองพระองค์มีที่ชำรุด ก็จะทรงซ่อมด้วยพระองค์เอง ไม่โปรดให้ผู้ใดทำถวาย ในอดีตนั้น การกำหนดแบบและสีของฉลองพระองค์ ก็ทรงเลือกและกำหนดแบบเอง แม้จะตัดเย็บเป็นชุดอย่างสากลก็ตาม แต่มักโปรดให้ใช้ผ้าไทยเสมอ ทรงเลือกอาภรณ์ให้พอเหมาะพอควรแก่โอกาส มิได้ทรงเน้นเฉพาะรูปลักษณ์และความงดงามของเครื่องประดับเท่านั้น หากแต่ทรงคำนึงถึงกาลเทศะและธรรมเนียมนิยมด้วย นับเป็นพระปรีชาสามารถด้านทัศนศิลป์อีกแขนงหนึ่ง

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเคร่งครัดในการใช้ภาษาไทยเป็นพิเศษ แม้จะประทับในต่างประเทศเป็นเวลานาน และทรงสามารถรับสั่ง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่ทรงลืมภาษาไทย เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่โปรดให้ผู้ใดกราบทูลภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ และโปรดใช้เลขไทยเสมอ ทรงบัญญัติศัพท์ภาษาไทยจากภาษาอังกฤษไว้หลายคำ ด้านวรรณศิลป์ ได้ทรงพระอักษรด้านวรรณคดีตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมานับแต่ทรงพระเยาว์ เป็นเหตุให้ทรงเข้าพระทัยและซาบซึ้งในรสแห่งวรรณคดีไทย โดยเฉพาะบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ

ส่วนมรดกศิลปกรรมของชาติที่กำลังชำรุดทรุดโทรมและใกล้จะเสื่อมสูญนั้น ก็ทรงแผ่อาณาพระบารมีมาชุบช่วยให้งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเหล่านั้น ได้รับความสนใจจากหน่วยงานของรัฐและสังคมมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงรับเป็นประธานและทรงอุปถัมภ์การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานสำคัญของชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะพระอารามทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ตลอดจนโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่ ๖ อาทิ พระราชวังสนามจันทร์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และพระราชวังพญาไท นอกจากจะทรงพระเมตตาพระราชทานพระวินิจฉัยในการบูรณะซ่อมแซมแล้ว ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนเป็นจำนวนมาก ยังผลให้ศิลปกรรมของชาติยังดำรงคงอยู่เป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำรายได้มาสู่ท้องถิ่น ยังประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ประชาราษฎรโดยถ้วนทั่ว

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงสนับสนุนการศึกษาศิลปศาสตร์อย่างเต็มพระกำลัง ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นคน เยาวชนที่ทรงพระเมตตาพระราชทานพระอนุเคราะห์เหล่านั้นได้ใช้ศิลปศาสตร์หลากสาขาเป็นทุนทางสติปัญญา สรรค์สร้างผลงานอันทรงคุณค่าฝากไว้แก่แผ่นดิน จากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ยังได้พระราชทานกำเนิด มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมกับทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ ทรงกำหนดวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของมูลนิธิคือ การทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ นับเป็นพระวิสัยทัศน์อันชาญฉลาดและกว้างไกลที่จะทรงค้ำชูศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินอยู่ไม่รู้เสื่อมสูญ นับเป็นการสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ได้อย่างครบถ้วนทุกสถาน

โดยเหตุที่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงบริบูรณ์ด้วยพระคุณวุฒิและพระคุณธรรม ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาเลิศล้ำในศิลปศาสตร์หลากสาขา ทรงประยุกต์ศาสตร์แห่งศิลปะนานาแขนงมาเป็นแรงเกื้อหนุนให้พระกรณียกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นและยั่งยืนด้วยประสิทธิผล ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมทรัพยากรบุคคลเพื่อความงอกงามไพบูลย์ของวงวิชาศิลปศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยาวนาน สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการ กับทั้งเพื่อเป็นพยานแห่งน้ำใจภักดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไป.

คำบอกเล่าของอธิการบดี ถึงเหตุการณ์ในวันเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในรายการอธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ ๑๐๖ ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสรุปเหตุการณ์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำในแต่ละสัปดาห์ สามารถสื่อสะท้อนความรู้สึกของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระพิเศษครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

"...สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๙๐ ปีที่แล้ว

ในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความรำลึกถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น อยู่เต็มหัวใจของชาวจุฬาฯ ทุกคน ดังนั้น การที่ได้มีโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นี้ นับเป็นโอกาสที่ประทับใจอย่างยิ่ง

แล้วก็เป็นโอกาสที่ชาวจุฬาฯ ทุกคน จะได้บอกกับทุกคนในสังคมไทย ว่าพวกเรานั้น สำนึกในพระกรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีอันมั่นคง ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ..."

คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เล่าต่อไปถึงบรรยากาศประทับใจในวันนั้น

"บรรยากาศในวันนั้นเป็นบรรยากาศที่ดีมาก เสด็จออกแล้วก็ยังทรงพระกรุณาฉายพระรูปกับพวกเราด้วย นี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน เพราะว่าน้อยครั้งนักที่จะได้มีโอกาสเช่นนี้ ...เป็นอีกวันที่พวกเราชาวจุฬาฯ รู้สึกเต็มตื้นในหัวใจ...

...ทรงพระกรุณามากๆ พระพักตร์พระองค์ท่านงามละมุน เป็นที่ประทับใจของพวกเราจริงๆ"

ความรู้สึกเต็มตื้นเช่นนี้ ย่อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ ในหัวใจของบรรดาผู้ได้อาศัยพระบารมีเป็นที่พึ่ง โดยเฉพาะเหล่าบุคลากรและผู้ได้ทำงานหรือศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งไว้ ทั้งต่อมา ยังได้รับพระราชทานพระอนุเคราะห์เป็นเนืองนิจจากสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระองค์ผู้ทรงก่อตั้ง หาได้ทรงทอดทิ้งกิจการของสมเด็จพระบรมชนกนาถเลยสักกิจการเดียว น้ำพระทัยเยี่ยงนี้ยิ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนให้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันต่อเนื่องไม่ขาดสาย

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในการทำนุบำรุงกิจการสาธารณประโยชน์น้อยใหญ่อย่างเต็มพระกำลังเสมอมามิได้หยุดหย่อน ความเจริญรุดหน้าหลายประการในบ้านเมือง ก็บังเกิดขึ้นได้ด้วยพระบารมี ศิลปศาสตร์นับเป็นศิลป์และศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งทรงสืบทอดไว้ไม่ทอดทิ้ง ทั้งในส่วนพระองค์เองก็ยังมีพระปรีชาสามารถในด้านนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ ดังนั้น ความมี "ศิลปะ" ของพระองค์ จึงก่อให้เกิด "มงคล" แก่พระองค์เอง และยังแผ่อาณาพระบารมีมาคุ้มครองประชาชนผู้ได้รับพระกรุณา สมดังพระพุทธวจนะที่ตรัสสอนไว้ในทุกสถาน

ขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระอารามที่กำหนดในแต่ละจังหวัด ในวันเดียวกัน เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน

***********************

ส่งเสด็จเจ้าฟ้า...สู่สวรรคาลัย

แสนกำสรวลครวญคร่ำร่ำไห้โศก สุดวิโยคกำสรดหมดสิ้นสูญ

ปวงประชาโศกเศร้าเฝ้าอาดูร ทวีคูณเทวษแจ้งเหตุกัน

สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ฉัตรแก้ว ลาลับแล้วเสด็จสู่สรวงสวรรค์

ขอจารึกพระการุญคุณอนันต์ ด้วยใจอันจงรักภักดิ์มิคลาย

ฝากสุริยา จันทราบนฟ้ากว้าง ส่องสว่างสู่สวรรค์จนสุดสาย

เพื่อนำทางเจิดจรัสประภัสพราย สุ่จุดหมายช่อชั้นสวรรยา

ขอดวงพระวิญญาณศานติสุข เนาในมุขภพสรวงห้วงเวหา

ประนมกรก้มกราบตราบชีวา เทิดเจ้าฟ้าฯเหนือเกล้าเราทุกคน

 

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสารหญิงไทย รายปักษ์

นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์ ผู้ประพันธ์

***********************