Thailand Industry Expo 2014

ลีลาแคทวอล์ค

งาน Thailand Industry Expo 2014 จัดขึ้นเฉลิมฉลอง 72 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด "ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน" เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม และช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. ด้วย