อโรคยา ปรมาลาภา...ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ประโยคที่โบราณกล่าวไว้มานานเช่นนี้ ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินใครพูดกันเท่าไรนัก "บันนี่" มักได้ยินประโยคง่ายสั้นๆ ที่ทั้งพระและคนต่างให้พรกันว่า "อย่าเจ็บ...อย่าจน" แต่นั่นก็หมายถึงการมีสุขภาพดีต้องมาก่อนอย่างอื่นนั่นเอง!

ในเดือนเมษายน เดือนแห่งความร้อนระอุที่สุดในขณะนี้ เราคงต้องเริ่มต้นด้วยการดูแลสุขภาพให้ดี "บันนี่" จึงให้ความสำคัญกับวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปีในต้นเดือนเมษายนนี้ คือ "วันอนามัยโลก" ซึ่งเป็นวันที่จะช่วยดูแลสุขภาพอันยิ่งใหญ่ของผู้คนทั้งโลกเลยละค่ะ!

ทุกวันที่ 7 เมษายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น "วันอนามัยโลก" เพื่อให้สมาชิกทุกประเทศได้ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

สำหรับความเป็นมาของวันอนามัยโลกนั้นสืบเนื่องมาจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติที่มีกำเนิดมาจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุกคามจากโรคระบาดต่างๆ ทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ และได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศต่างๆ และได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2349 เพื่อวางมาตรการควบคุมและกักกันโรคระบาดระหว่างประเทศ

ต่อมา คณะมนตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ.2489 ที่มหานครนิวยอร์ก และได้เล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชาติทั้งมวล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์กรอนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็นวันอนามัยโลก (World Health Day) และมีมติให้ มีการเฉลิมฉลองพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ.2492 โดยกำหนดข้อปัญหาทางอนามัยขึ้นปีละหนึ่งเรื่อง สำหรับตั้งเป็นคำขวัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ.2493 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก คือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งในร่างกายและจิตใจ เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ และร่วมมือกับรัฐบาล ประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยาและวัคซีน และเพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศและส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ โดยแยกงานออกเป็น 3 ประเภท คือ พยายามอำนวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่างๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอมา จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่างๆทั่วโลก และส่งเสริมประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ อันไม่อาจดำเนินไปได้โดยลำพังแต่ประเทศ

คำขวัญวันอนามัยโลกเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่ง เพราะมีมายาวนานกว่า 60 ปี อย่างต่อเนื่องโดยไม่ซ้ำและน่าสนใจ เริ่มจาก พ.ศ.2493 คือ "Know Your Own Health Service-จงคุ้นเคยกับบริการอนามัยที่มีไว้เพื่อท่าน" พ.ศ.2496 "Health Is Wealth-อโรคยาปรมาลาภา" พ.ศ.2506 "Hunger : Disease of Millions-คนนับล้านมีทุกข์เพราะโรคขาดสารอาหาร จงกินดีจะมีสุข" พ.ศ.2552 "A Healthy Child, A Sure Future-อนามัยดีแต่เล็ก อนาคตเด็กแจ่มใส พ.ศ.2556 "Control Your Bolld Pressure-ควบคุมความดันโลหิต ชีวิตจะยืนยาว"

สำหรับคำขวัญสำหรับปี 2557 นี้มีว่า "Small Bite, Big Threat" บันนี่ขออนุญาตแปลเองนะคะว่า "ยุงไม่ให้ไต่...แมลงไม่ให้ตอม ถนอมชีวาอีกยาวนาน" นับเป็นคำขวัญที่เข้าถึงเหตุการณ์ในประเทศเมืองร้อนพอดี ก็ขอให้ทุกคนถนอมร่างกายไว้ให้ดี และปลอดภัยจากโรคภัยทุกชนิดนะคะ เพื่อจะได้เตรียมตัวเที่ยววันสงกรานต์อย่างสุขสันต์และสนุกสนานเต็มที่ค่ะ!