สืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตำนานไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน "สืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งก่อตั้ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่มีผลกระทบต่อประเทศ ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ งานนี้ ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (อดีตคณบดีวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย) ในฐานะประธานจัดงานสืบสานตำนานผ้าไทย ศ.แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี/รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ รับผิดชอบงานหาทุนครั้งนี้

"ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธานจะเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" โดยได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของประเทศเป็นจำนวนมากในสาขาวิชาการต่างๆ ทั้งในสาขาวิชาการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ รวมทั้งด้านดุริยางคศิลป์

ศ.นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ กราบทูลรายงานว่า การเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยด้านผ้าไทยตลอดจนความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความนิยมและความภาคภูมิใจในการใช้ผ้าไทย เป็นการเปิดตัวและเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ รายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ นักวิจัยต่างๆภายในมหาวิทยาลัย การวิจัยโครงการวิจัยธาลัสซีเมีย โครงการพืชสมุนไพรฯ หรือทางด้านการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา นักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลได้จะต้องได้เรียนทุกคนแม้จะขัดสนทุนทรัพย์ มูลนิธิสนับสนุนการบริการวิชาการให้ประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์และประชาชนทั่วไป หรือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉินตามธรรมชาติ ทางมูลนิธิฯจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือทั้งนักศึกษาและประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้วย

งานสืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน มีการจัดทำหนังสือแฟชั่นผ้าไทยฉบับพิเศษซึ่งมี จรินทร์ สุมานนท์ ประธาน บริษัทธนพูนทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ที่ปรึกษา บริษัทโอริสกรุ๊ป จำกัด เป็นนางแบบภาพปก ภายในมีบทความเฉลิมพระเกียรติ บทความพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บทความเกี่ยวกับผ้าไทยประกอบภาพถ่ายแฟชั่นชุดไทยซึ่งแสดงแบบโดยผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงศ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงดล จรินทร์ สุมานนท์ ศ.มาลียา เครือตราชู รศ.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย อนันต์ แก้วมาลาฤทธิ์ ปิติ สิทธิอำนวย ศ.นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศ. ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศ. แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รศ.ปานเทพ รัตนากร รศ.นายแพทย์ วิชาญ โชคธนะศิริ ผศ.ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย ผศ.ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช อนุช จิระวันชัยกุล รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ จณิสตา-ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ดร.โสรยา จาตุรงคกุล ดร.โสรยา จาตุรงคกุล ผศ.ดร.วิฑูรย์ ชื่นวชิรศิริ ศิรนุช โรจนเสถียร ชณินา ศุภมิตร วาชินี ไกรฤกษ์ ลออ ตั้งคารวคุณ สุริยน ศรีอรทัยกุล ปวีณา ลาวัณย์ศิริ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ฯลฯ

มีการแสดงแบบเสื้อชุด "สืบสานตำนานผ้าไทย" ต่อหน้าพระที่นั่ง โดยผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ สุภิญญา สุวรรณประเทศ สุมานนท์ ภริยาท่านทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ แก้วกาญจน์ พันธ์พาณิชย์ แสดงแบบชุดไทยบรมพิมาน และไทยจักรี สิรนุช โรจนเสถียร แสดงแบบผ้าแพรวากาฬสินธุ์ น.อ.หญิงวรนาถ พิพัฒน์พงศ์ แสดงแบบผ้าจกราชบุรี ดร.จิตนันท์ ศุภมิตร และ วาทินี ไกรฤกษ์ แสดงแบบผ้ามัดหมี่บุรีรัมย์ อุบลราชธานี จันทนา ศุภมิตร ณัฐินี คุณาคนากร แสดงแบบชุดผ้ามัดหมี่สุรินทร์ ศรีสะเกษ

การแสดงชุด ฟ้อนแพนไทยยวน 6 จังหวัดเป็นการค้นพบผ้าดิบจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน อุดรธานี สระบุรี อพยพย้ายถิ่นมาจากเชียงแสน เชียงรายนำเข้ามาตั้งแต่สงครามไทย-พม่า การแสดงชุด ระบำเก็บใบชาสะท้อนวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขานำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าจากร้านศิลปาชีพ และการบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีสากล Salaya Scholarship String Quartet วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีเครื่องดนตรีเป็นเครื่องสาย 4 ชิ้น ไวโอลิน 3 ชิ้น และเชลโล 1ชิ้น บรรเลงเพลงทั้งหมด 19 เพลง อาทิ Entrance of Queen sheba เพลง Melodies of Life เพลง Music of the Night เพลง Endless Love เพลง Reflection เพลงเขมรไทรโยค เพลงใกล้รุ่ง เพลงแขกเชิญเจ้า และเพลงมหาชัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการผ้าโบราณและนิทรรศการผ้าทอที่นำมาใช้ตัดเย็บฉลองพระองค์จากภูมิภาคต่างๆของประเทศ นิทรรศการผ้าไทย ผ้าอาเซียน และผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ และความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอาเซียน ทั้งนี้ภายในงานได้นำเสนอภาพยนตร์สั้นเด็กนักเรียนที่ได้ทุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯแสดงความรู้สึกว่าในยามที่ประสบปัญหาแล้วมีมือหนึ่งหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเมื่อถึงวันนี้เรียนจบการศึกษาแล้วก็พร้อมที่จะมอบส่งโอกาสที่ดีคืนกลับสู่สังคมที่เรียกว่าChance for Change โดยมีมหิดลเป็นสะพานเชื่อมคุณและผู้ขาดแคลน และยังได้มีการนำเสนอโครงการ Hospice ชีวิตและความตายที่ดีที่หัวหินเป็นการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายบนเนื้อที่ 100ไร่ ซึ่ง คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์ นักเขียนชื่อดังด้านธรรมะและหนังสือเด็ก เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนด้านสายตาที่มีชื่อเสียงได้บริจาคที่ดินผืนนี้ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป ร่วมกันบริจาคเพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษารุ่นน้องๆภายใต้โครงการ "พี่ช่วยน้อง ผองเรามหิดล" น้ำใจที่ได้รับจากพี่ๆ จะบ่มเพาะสายเลือดชาวมหิดลให้เข้มข้นในการเป็นผู้ให้ให้แก่ผู้อื่น ให้แก่ชุมชน ให้แก่สังคม ให้แก่ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติสืบไป ทั้งนี้สามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย สาขาเสือป่า เลขที่ 027-2-98643-6 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 012-7-04897-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-12541-7 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-6359 0-2849-6111