วันอาหารโลก : World Food Day

โน้ตบุ๊ค

วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมวลมนุษยชาติ เนื่องจากเป็น "วันอาหารโลก" ที่ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้เป็นวันอาหารโลก (World Food Day) เพื่อให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร ทั้งในเรื่องของการผลิต คุณค่าของอาหารและโภชนาการ

วันอาหารโลก ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ ในการประชุมทั่วไป ครั้งที่ 20 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1979 ซึ่งคณะผู้แทนฮังการี นำโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและอาหารของฮังการี Dr. Pal Romany ได้เสนอแนวคิดในการเฉลิมฉลองวันอาหารทั่วโลก ตั้งแต่นั้นมา มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้เพิ่มความตระหนักถึงประเด็นความยากจนและความอดอยาก

ปัจจุบัน โลกมีประชากรรวมกันถึง 7 พันล้านคน กว่าครึ่งของพลโลกอยู่ในสภาพอดอยากขาดแคลนอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชีย เด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบบนโลกนี้ จำนวนหนึ่งในสี่ มีร่างกายแคระแกร็น ซึ่งหมายความว่า ประชากรเด็ก 165 ล้านคน ขาดอาหารอย่างหนักจนไม่อาจจะพัฒนาทางร่างกายและการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ พลโลกประมาณ 2 พันล้านคน ขาดวิตามิน และเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างพลานามัย ผู้คนราว 1,400 ล้านคน มีปัญหาน้ำหนักเกิน ในจำนวนนี้ ประมาณหนึ่งในสาม อ้วนผิดปกติ และมีปัจจัยเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เบาหวาน หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ทุพโภชนาการหลากรูปแบบ ยังอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ภายในประเทศหนึ่งๆ ครัวเรือนหนึ่งๆ หรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกต่างประสบปัญหาทุพโภชนาการนานาประเภท ภาระต้นทุนของปัญหาทุพโภชนาการที่มีต่อเศรษฐกิจโลก อันเป็นผลจากผลิตภาพที่สูญเสีย และค่ารักษาพยาบาลนั้น คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 5 ของรายได้ของโลก ซึ่งเท่ากับ 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือ 500 เหรียญสหรัฐต่อคน

ในวันอาหารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดขึ้นเหมือนกันทั่วโลก เพื่อเป็นการเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆมีจิตสำนึกเรื่องอาหารและการพัฒนา และเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับชาติและนานาชาติในการต่อสู้กับความอดอยากหิวโหย ทุพโภชนาการ และความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาของโลก

ในปีนี้ วันอาหารโลก จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition" (ระบบอาหารยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ) โดยมีพื้นฐานและแนวความคิดมาจาก "Healthy people depend on healthy food systems" (คนมีสุขภาพดี ได้ด้วยระบบอาหารที่ดี)

ระบบอาหารประกอบด้วยสภาพแวดล้อม ผู้คน สถาบัน และกระบวนการต่างๆที่ผลิต แปรรูป และนำผลิตภัณฑ์การเกษตรไปสู่ผู้บริโภค ทุกแง่มุมของระบบอาหาร ล้วนมีอิทธิพลต่อการที่ผู้บริโภคจะหาซื้อ หรือเข้าถึงอาหารหลากหลายที่มีคุณค่าโภชนาการได้ยากง่ายเพียงใด จึงมีผลต่อการที่ผู้บริโภคจะเลือกอาหารเพื่อสุขภาพได้ดีเพียงใดอีกด้วย

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มีบทบาททางด้านอาหาร โดยการจัดหาอาหารให้แก่ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในรูปของการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป ในบทบาทด้านการเกษตร ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร บทบาททางด้านการประมง ได้เก็บรวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมง ช่วยปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือประมงใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น นอกจากนั้นยังมีบทบาทด้านป่าไม้ โดยการส่งเสริมการสงวนป่าไม้ การพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ และเทคโนโลยีทางด้านคำนวณศาสตร์ เป็นต้น

ในวันอาหารโลกทุกปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จึงได้จัดการมอบรางวัลแก่เกษตรกรตัวอย่างในประเทสภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯไปทรงเป็นประธานในงาน และพระราชทานรางวัลดังเช่นในปีที่ผ่านมา

"ระบบอาหารยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ" เป็นหัวข้อในวันอาหารโลก ปีนี้ ที่พวกเราทุกคนต้องตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆขั้นตอน นับจากไร่นาถึงโต๊ะอาหาร เพื่อเป็นการสงวนทรัพยากรไว้ให้มวลมนุษยชาติรุ่นหลังให้ทรงประสิทธิภาพต่อไปอีกนานแสนนาน