เพราะใยฝ้ายได้มาจากส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดของต้นฝ้าย เมื่อนำมาทอเป็นผ้ามีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดี เนื่องจากมีช่องระหว่างเส้นใย จึงเหมาะกับสภาพอากาศในฤดูร้อน และเมื่อเปียกตากแห้งได้เร็ว ทำให้ผ้าฝ้ายถูกทอขึ้นใช้มาตั้งแต่โบราณกาล ที่แหล่งโบราณคดีโมฮันโจ ดาโร (Mohenjo daro) บริเวณแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุในเขตประเทศปากีสถานปัจจุบัน ขุดพบ "ผ้าฝ้าย" ในซากปรักหักพังอายุประมาณ 3,000 ปี ก่อนคริสตกาลด้วยค่ะ

สำหรับชาวไทเลยแล้วการทอผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนมีความสำคัญมาก ดังมีคำกล่าวว่า "ยามว่างจากงานในนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน" สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวอีสาน ผ้าที่ทอใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อ ซิ่น (ผ้านุ่ง) ซ่ง (กางเกง) โสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ และเครื่องใช้ถวายพระในงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้ากราบ ผ้าพระเวส...เนื่องในงานดอกฝ้ายบานที่เมืองเลย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงรวมใจกันแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายทอมือเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ

***************

ภาพโดย เสกพิสิฐ พร้อมเทพ

สนับสนุนเครื่องแต่งกาย อาจารย์ รภัสสา ชาติกุล

ประสานงาน อาจารย์สนั่น พรมศิลา อาจารย์วีระวัฒน์ กรมน้อย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถานที่ หน้าอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย