อั๊ยย่ะ! ...หมอลำเด็กไทย ไปโชว์สิงคโปร์

พลอยหลากสี

เห็นอยู่ข้างล่างวิ่งไล่ตีไหล่แปะมือกันประสาเด็กๆอย่างนี้เถอะค่ะ พอขึ้นเวทีไปแล้ว น้องๆเยาวชนเหล่านี้ กลับมีฝีปากกล้าปัญญาไวว่ากลอนกันสดๆ ด้นเพลงหมอลำ ทั้งลำเต้ย ลำยาว ลำสั้น พร้อมสอดแทรกมุขขำขันให้ผู้ใหญ่ที่นั่งชมการแสดงปรบมือด้วยความประทับใจรับกันไปตามจังหวะสนุกสนานของแคน

หมอลำ เป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาว และภาคอีสานของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายอย่าง ตามลักษณะทำนองของการลำ เช่น ลำเต้ย ลำกลอน ลำเรื่อง ลำเรื่องต่อกลอน ลำเพลิน ลำซิ่ง คำว่า "หมอลำ" มาจากคำ 2 คำมารวมกัน ได้แก่ "หมอ" หมายถึง ผู้มีความชำนาญ และ "ลำ" หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ ดังนั้น หมอลำ จึงหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยทำนองเพลง ปัจจุบัน นักแสดง "หมอลำ" มักจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การถ่ายทอดการแสดงหมอลำไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอีสานและเป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ไม่ให้ลืมรากเหง้าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จึงจัดโครงการประกวดหมอลำ "จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สุดสะแนน แดนอีสาน" ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ โดยคัดสุดยอดทีมหมอลำเยาวชนทั่วภาคอีสาน 12 ทีม ร่วมชิงชัยเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสไปแสดงหมอลำ ณ ร้านอาหารของ จิม ทอมป์สัน ประเทศสิงคโปร์ งานยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจและต่อเติมฝันของลูกอีสานไทย ที่มีใจรักการร้องหมอลำนี้ ได้เชิญศิลปินแห่งชาติ และราชินีหมอลำร่วมตัดสินการประกวด ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ชุติมา ดำสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จิม ทอมป์สัน กล่าวว่า

"...จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของชาวไทยอีสานดั้งเดิม ให้สืบทอดไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีอีสานผ่านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประเพณี และอาหาร โดยล่าสุดได้ริเริ่มโครงการประกวดหมอลำ 'จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สุดสะแนน แดนอีสาน' โดยคำว่า 'สุดสะแนน' เป็นชื่อของลาย (ทำนอง) แคน มาจากคำว่า สุด ที่หมายถึงหมดสิ้นแล้ว ส่วนคำว่า สะแนน นั้น มีความหมายว่า โศกเศร้า ความทุกข์ คำว่า สุดสะแนน จึงหมายถึงการหมดสิ้นแล้วซึ่งความทุกข์ยากทั้งหลายต่อแต่นี้จะมีแต่ความสนุกสนานเบิกบานใจในทุกๆ สิ่งทุกๆวัน โดยที่ผ่านได้มีเยาวชนไทยอีสานเข้าร่วมสมัครประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามากกว่า 20 ทีม...

...โดยที่ผ่านมาได้คัดเลือกสุดยอดทีมหมอลำระดับมัธยมศึกษ าและอุดมศึกษา จนเหลือ 12 ทีมสุดท้าย แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 6 ทีม และระดับอุดมศึกษา 6 ทีม มาร่วมชิงชัยเพื่อเฟ้นหาความเป็นหนึ่ง ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านหมอลำ และดนตรีพื้นบ้านอีสาน อาทิ คุณฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ คุณบานเย็น รากแก่น ราชินีลูกทุ่งหมอลำ รศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชอบ ดีสวนโคก ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์พรสวรรค์ พรดอนก่อ อาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์พื้นเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และ อาจารย์ประมวล พิมพ์เสน ครูภูมิปัญญาไทยด้านวัฒนธรรม ร่วมตัดสินและให้คำแนะนำแก่เยาวชนที่ร่วมการประกวดในครั้งนี้...

...เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ในการจัดประกวดหมอลำกลอนในครั้งนี้ เนื่องจาก หมอลำกลอนเป็นหมอลำดั้งเดิมที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในระดับเยาวชน การจัดการประกวดครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีให้แก่หมอลำเยาวชน เพื่อให้สถาบันการศึกษาทั้งหลายจะได้พัฒนา และส่งเสริมการแสดงหมอลำในสถาบันการศึกษาของตนเองในอนาคต นอกจากเงินรางวัล กว่า 500,000 บาท ที่จะได้รับแล้ว เรายังคัดเลือกหนึ่งทีมไปแสดงหมอลำที่ร้านอาหารของ จิม ทอมป์สัน ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เผยแพร่วัฒนธรรมอีสานที่ดีงามแก่ชาวต่างชาติ..."

อาจารย์พหลไชย เปรมใจ ที่ปรึกษาและสถาปนิกประจำ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม กล่าวเพิ่มเติมว่า

"...จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้วางแผนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้านอย่าง 'หมอลำ' ให้คงอยู่เพื่อให้ลูกหลานในอนาคตได้เรียนรู้เกี่ยวกับหมอลำโดยมีโครงการจัดทำ 'พิพิธภัณฑ์หมอลำ' ในปีนี้ จึงเริ่มโครงการโดยจัดแสดงนิทรรศการหมอลำขึ้นใน 'หอไตรกลางน้ำ' ศาสนาคารสำคัญที่หนึ่งในหมู่บ้านอีสาน และจากการริเริ่มทำนิทรรศการหมอลำในครั้งนี้ก็ได้พบว่า เป็นเรื่องยากพอสมควรในการค้นข้อมูลของหมอลำในประเทศไทย เนื่องจากข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน และกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ..."

สำหรับสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดหมอลำ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม "สุดสะแนน แดนอีสาน" รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ คือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม อาจารย์อาทิตย์ คำหงษ์ศา ผู้คุมทีม หมอลำชาย วรรณกร ทิพวัจนา หมอลำหญิง นิดติญา นันภัคดี สุธิพล จงเรืองศรี เป็นหมอแคน อิทธิศักดิ์ บัวจันทร์ บรรเลงพิณ ทศพร แสงศร เป่าโหวด นางฟ้อนแสดงโดย ประภัสรา สัตยานุกูล ศิริประภา อุลหัส และ ปัตยา ปะธิเก

รางวัลหมอลำชายยอดเยี่ยม เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ธีระวัฒน์ เวฬุวัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทีมที่ 1 จ.ขอนแก่น รางวัลหมอลำหญิงยอดเยี่ยม เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นีรนุช อรัญมาลา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทีมที่ 2 จ.ขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จ.หนองคาย โดยมี อาจารย์พีรดา พูลเพิ่ม ผู้คุมทีม สุรพล ทองด้วง เป็นหมอลำชาย จินตนา แก้วอาษา เป็นหมอลำหญิง จักรกฤษณ์ กองศรี เป็นหมอแคนพร้อมรับรางวัลหมอลำแคน เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรด้วย วัชระพล บุญสาย บรรเลงพิณ อัมฤทธิ์ สมวงค์ เป่าโหวด ชไมพร หลักปัญญา และ อัจฉราภรณ์ กะกุลพิมพ์ และ พัชริดา สุกพวง เป็นนางฟ้อน สิ่งที่ทำให้นักเรียนโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ตื่นเต้นดีใจอย่างที่สุด ส่งเสียงเฮกันลั่นเวทีประกวด คือรางวัลทัศนศึกษาและแสดงที่ร้านอาหาร Jim Thompson : A Thai Restaurant ประเทศสิงคโปร์...ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งกระซิบให้เราฟังว่า การได้นั่งเครื่องบินและเดินทางไปต่างประเทศเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กๆ เลยเชียวค่ะ