หน้าที่สำคัญ ๔ ประการอันยั่งยืนของสตรีไทย

หน้าที่สำคัญ ๔ ประการอันยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในวันสตรีไทยเมื่อปี ๒๕๔๖ ไว้ว่า


 

เนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันสตรีไทย ข้าพเจ้าจึงขอฝากความคิดเห็นว่าสตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น ๔ ประการ คือ

ประการแรก พึงทำหน้าที่ของ 'แม่' ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรักและความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิด ปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความเมตตาและสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดีและช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆในสังคมได้

ประการที่สอง พึงทำหน้าที่ของ 'แม่บ้าน' ให้ดี โดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร

ประการที่สาม พึง 'รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย' ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียด ประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป

ประการที่สี่ พึง 'ฝึกฝนตนเอง' ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยันและอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง

หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๔ ประการนี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุขความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป"