พานพุ่มอภิวันท์

เฉลิม 60 พรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร
หัตถศิลป์ถิ่นไทย
ช่างภาพ: 

ในวโรกาสศุภมงคล วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60พรรษา ด้วยความซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารห่างไกลเพียงใด ทรงมีพระเมตตาห่วงใย เยี่ยมเยียนพสกนิกรไปทุกพื้นที่ ทั้งยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเสมอมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงขอเฉลิมพระเกียรติ สรรเสริญพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเมตตาด้วยพานพุ่มคหกรรมสร้างสรรค์อภิวันท์เฉลิม 60พรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร จัดแสดงภายในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ40ปี ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ดูแลงานประดิษฐ์นี้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า

"...เป็นการประดิษฐ์พานพุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยใช้เทคนิค การมัด การร้อย การกรอง การเย็บ และการปัก ประดิษฐ์ โดยนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรี เป็นพานพุ่มที่มีความสูง 3.60เมตร ใช้กลีบดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน60ล้านกลีบ พานพุ่มประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัว ส่วนยอดพุ่มประดิษฐ์เป็นรูปหงส์ อันหมายถึง ความสง่างาม ตัวพุ่มร้อยกรองด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์สอดแทรกด้วยมุก อันแสดงถึงความศรัทธาและจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย พร้อมสัญลักษณ์แห่งอภิวันท์เหนือพานพุ่มประดิษฐ์ อักษรพระนามย่อ สธ. อักษรพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์รองด้วยกลีบดอกบัวตูมและบัวบาน..."

เนตร-พงศธร น้อยคง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เล่าว่า

"...ผมรับผิดชอบในการทำตัวหงส์ โดยใช้กลีบดอกไม้ผ้า มีการแยกสีเข้ม สีกลาง สีอ่อนจากนั้นตัดปลายของแต่ละกลีบให้มีปลายแหลม นำมาติดบนตัวหงส์ที่เตรียมไว้โดยเริ่มติดจากส่วนปากของหงส์ก่อนโดยใช้สีอ่อนไล่ลงไปจนถึงส่วนของลำตัว ส่วนกลางและส่วนท้ายของหงส์จะใช้สีเข้ม ส่วนปีกและส่วนหางก็ทำเหมือนกัน คือไล่จากสีอ่อน ไปสีเข้ม อุปสรรคและความยากของการทำอยู่ที่การแยกสีกลีบ เพราะว่าสีโทนอ่อนมีความใกล้เคียงกันมาก

ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการรังสรรค์พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ผลงานชิ้นนี้เกิดจากความสามัคคีของผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีทุกท่าน ที่มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีในองค์เจ้าฟ้าสิรินธร อย่างหาที่สุดมิได้