ชาวกะหร่างนับพันชีวิตที่ถูกลืมใจกลางป่าแก่งกระจาน

ปิดทองหลังพระฯ สานพลังพลิกฟื้นชีวิตใหม่เศรษฐกิจพอเพียง
รายงานพิเศษ

(ตอนจบ) ตลอดเส้นทางเดินเข้าไปในอ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์ ชาวบ้านระดมกันปลูกดอกรักสีม่วงตลอดแนวถนนสองข้างทางได้เวลาเบ่งบานต้อนรับคณะสื่อมวลชนผู้มาเยือน ยังมีต้นคริสต์มาสที่กำลังเบ่งบานออกดอกสีแดงจัดจ้านตัดกับใบสีเขียวเข้ม ยิ่งเข้าไปใกล้อ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์มากเท่าไหร่ก็รู้สึกได้ถึงความยะเยือกเย็นจากแมกไม้ใหญ่ของแนวเขตป่าชุมชนที่สัมผัสได้ ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้อ้อมกอดของภูผา กลางป่าเขาลำเนาไพร ช่างสวยงามเสียนี่กระไร ที่นี่เป็นศูนย์รวมของต้นจามจุรี (ไม้ฉำฉา) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของเมืองไทย สน 2 ใบเกือบเต็มพื้นที่จนถึงศาลาริมอ่างเก็บน้ำ ผีเสื้อสีเหลืองรวมกลุ่มกันบินว่อนเป็นความเคลื่อนไหวที่น่ามองอย่างยิ่ง ทั้งนี้ คุณเหมียง-วิมลภัทร์ เปี่ยมพงศ์สานต์ (ตุงคนาค) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดูแลทางด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน เธอเป็นหลานสาว หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้การต้อนรับสื่อมวลชนด้วยความอบอุ่นอย่างยิ่ง

ใครจะเชื่อบ้างว่า ที่นี่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม ผืนดินแห้งแล้งแตกระแหงจนไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาชุ่มชื้นร่มรื่นขึ้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง อ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2528 และเป็นแหล่งน้ำหลักในภาคการเกษตรและภาคครัวเรือนของชาวบ้านในชุมชน พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันฟื้นฟู ต้นยางนาที่เคยหายไปนานสิบปีก็ฟื้นคืนชีวิต ต้นไผ่หวานแตกหน่อเป็นอาหารอย่างดีในช่วงเดือน4เดือน5 กล้วยน้ำว้าเหลืองนวล มะกรูด มะนาว ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่รักธรรมชาติ จัดโปรแกรมปิกนิกได้เป็นอย่างดี

อ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างขึ้น ในพ.ศ.2528 เพื่อช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเงาฝน อ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์เป็นเขื่อนดินสูง 14 เมตร ความยาวสันเขื่อน 200 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 4 เมตร มีพื้นที่รับน้ำ 7 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1.0330 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานเพชรบุรีได้ขุดลอกภายในอ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำให้มากขึ้น ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์ สามารถจุน้ำได้ 0.911 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากเดิม 40,000 ลูกบาศก์เมตร และดำเนินการปรับสภาพลำรางส่งน้ำ เทคอนกรีต เรียงหินก่อ พร้อมเปลี่ยนท่อลอดใต้ถนนใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งน้ำไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์เพื่อดูแลและบริหารจัดการน้ำซึ่งใช้ร่วมกันในชุมชน ในการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำและดินตะกอนภายในอ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค์ โดยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเพื่อประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนทำการเกษตรของชุมชนบ้านพุสวรรค์

ด้วยความคิดริเริ่มของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และ 80 พรรษา ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นการน้อมนำแนวพระราชดำริมาต่อยอดและขยายผล ในเรื่องหลักองค์ความรู้ 6มิติ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ความรู้ด้านน้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า สิ่งแวดล้อม

คณะทำงานได้เข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่กลางปี 2554 ให้เป็นโครงการนำร่องตามหลัก "บวร" โดยเริ่มสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกับชาวบ้าน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน เยาวชน ศาสนาให้เกิดความผูกพันเชื่อมโยงกัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนพร้อมทั้งสำรวจข้อมูลภูมิศาสตร์และภูมิสังคม เพื่อทำความเข้าใจลักษณะพื้นที่ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นตามแนวทางของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริที่เน้นหลักการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยคำนึงถึงความต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการระเบิดจากข้างใน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริในแต่ละมิติมาส่งเสริมความรู้ให้แก่ชาวบ้านได้ต่อยอดแนวคิดและเรียนรู้ปัญหาของชุมชน พร้อมทั้งริเริ่มหาแนวทางแก้ไขและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยจิตสำนึกรักและเป็นเจ้าของ ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่สามารถสร้างรากฐานสังคมให้มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในอนาคต

บทบาทของคณะทำงานสำนักงานทรัพย์สินฯทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนด้านความรู้และเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการความรู้เพิ่มเติมและสนับสนุนสิ่งที่ขาดแคลน ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการยึดหลักให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นในบริเวณใกล้เคียงต่อไป

นับเป็นเวลา 3 ปีที่ชาวบ้านได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ จนสามารถขยายผลสู่การทดลองปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดเป็นกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นตามหลักองค์ความรู้แต่ละมิติสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้มีการรับรู้และมีส่วนร่วมในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยศักยภาพและพัฒนาการเป็นไปในทางที่ดีสามารถผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ในอนาคต

การสร้างกระบวนการทางสังคมร่วมกับชาวบ้านให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในหลากหลายกิจกรรม กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ กิจกรรมปรับปรุงระบบโครงการชลประทานด้วยลำรางต้นแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำด้วยท่อลอดใต้ถนน กิจกรรมดาดคอนกรีตในลำรางเพื่อป้องกันการกัดเซาะ กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ กิจกรรมกำจัดขยะอินทรีย์เพิ่มผลิตบ่อหมักแก๊สชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานทดแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือนโดยองค์ความรู้พัฒนาเป็นกองทุนกลุ่มแก๊สชีวภาพบ้านพุสวรรค์ เพื่อถ่ายทอดไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานที่สนใจ

คณะทำงานปิดทองหลังพระฯและคณะทำงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำชมพื้นที่โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์แนวพระราชดำริฯ บ้านพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ชมบ้านแก๊สชีวภาพ ตัวอย่างเป็นบ้านของ สุรดิษ สดใส ประธานกลุ่มแก๊สชีวภาพ และชมบ้านเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นบ้านของ แพ่ง บุญใบ นำชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เป็นบ้านของ ไพรินทร์-ยอง พันธุ์พงศ์ บ้านเลขที่ 28หมู่ 2 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำของบ้านพุสวรรค์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์

ป้ายข้อความที่ติดไว้ที่ฝาผนังบ้านเรือนไม้ที่ไม่ใช่บ้านของโสนน้อยเรือนงาม หากทว่าเป็นบ้านของ ไพรินทร์ - ยองพันธุ์พงศ์ - บ้านนี้รักษาศีลห้า "สตรีเพชรน้ำงาม อาสาใจขยายผลโครงการพ่อตามแนวพระราชดำริ" ไพรินทร์ เจ้าของบ้านพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่า "ชีวิตเกิดใหม่ดีขึ้นหลังจากเดินตามแนวพระราชดำริ แต่ก่อนต้องรับจ้างถึงเราจะมีที่ดินก็ไม่เพียงพอเพราะต้องใช้ปุ๋ยเคมีฆ่าหญ้าจำนวนมาก จากแรงงานเดิมรับจ้าง 100 บาท ถึงวันนี้ 300 บาท เวลานี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้ามาให้บริการรับฝากกันถึงประตูบ้านเดือนละครั้ง เราไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องดี ตอนนี้สามีอายุ 79 ปีแล้ว เรามีลูกสาวคนเดียว ตอนนี้รับหลานมาเลี้ยงอีกคนหนึ่ง วัย 9 ขวบ ชื่อ ภัทร เรียนอยู่โรงเรียนพุสวรรค์ กลับจากโรงเรียนแล้วก็ช่วยงานได้ทั้งหมด ช่วยรดน้ำต้นไม้ ใบชะพลู กล้วยไม้ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม มะระ มะนาวพันธุ์แป้น ตอนนี้หันมาใช้ปุ๋ยหมักเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี"

กลุ่มผู้ใช้แก๊สชีวภาพเกิดจากการที่คณะทำงานโครงการฯ นำชาวชุมชนบ้านพุสวรรค์ไปศึกษาดูงานเรื่องการผลิตบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์และมูลสัตว์ ณ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ.2555 ผู้ศึกษาดูงานให้ความสนใจในการผลิตบ่อหมักแก๊สชีวภาพเริ่มแรกนำมาใช้ในครัวเรือนจำนวน 11 ราย ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้แก๊สชีวภาพบ้านพุสวรรค์มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้สนใจรายอื่นๆ และขยายไปยังหมู่อื่นๆในตำบลพุสวรรค์

แก๊สชีวภาพเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นจากการหมักมูลสัตว์และเศษขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากครัวเรือนและชุมชน โดยการหมักในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในถังหรือบ่อที่ไร้อากาศ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะช่วยเปลี่ยนอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นแก๊สชีวภาพที่มีคุณสมบัติติดไฟ มีแรงดันต่ำกว่าแก๊สแอลพีจีที่ใช้ตามครัวเรือน สามารถนำไปเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้หุงต้มหรือให้แสงสว่างได้ การทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรอีกด้วย

กลุ่มผู้ใช้แก๊สในครัวเรือนที่บ้านพุสวรรค์สามารถลดรายจ่ายค่าแก๊สแอลพีจีได้เฉลี่ย 300-500 บาท/เดือน/ครัวเรือน ทั้งนี้ต้องซื้อเตาแก๊สโดยเฉพาะแก๊สนี้ไม่มีเขม่ามีเปลวไฟดีสามารถปรับความร้อนได้ ส่วนกากที่ผ่านการย่อยสลายในบ่อแก๊สจะนำไปเป็นยอดปุ๋ยอินทรีย์ใช้แทนปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกพืชผักหลังบ้าน ทำให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยไร้สารพิษ บริโภคในครัวเรือนได้ดี ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกเกิดการเกื้อกูลกันในระบบผลิต ช่วยลดมลภาวะต่างๆ ให้น้อยลง เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นกระปุกออมสิน ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ครอบครัวพอมีพอกินและพอใช้ ชีวิตผาสุก สังคมร่มเย็น

เตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ มีจุดเริ่มต้นจากการเข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยองซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นกิจกรรมที่ชาวชุมชนได้ความสนใจนำไปต่อยอดเนื่องจากในชุมชนมีการเผาถ่านกันอยู่แล้ว

น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นควันไฟที่มาจากการควบแน่นของควันในกระบวนการเผาถ่านไม้ ในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านที่อุณหภูมิภายในเตา 300-400 องศาเซลเซียส สารประกอบต่างๆในไม้ฟืนจะถูกความร้อนทำให้สลายตัวเกิดเป็นสารประกอบใหม่กว่า 260 ชนิด มีความเป็นกรดอ่อนๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในทางอุตสาหกรรมใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผ้านุ่ม ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง สำหรับในครัวเรือน นิยมนำมาใช้ในการเกษตร ปรับปรุงบำรุงดิน ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืชบริเวณราก ลำต้น หัว ใบ ดอก ผล ใช้เป็นฮอร์โมนพืชเป็นสารยับยั้งและควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อรา

การผลิตน้ำส้มควันไม้ของชุมชนบ้านพุสวรรค์เป็นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน นิยมนำไปราดรอบคอกสัตว์เพื่อใช้เป็นสารป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆ งู ตะขาบ และราดรอบบ้านเพื่อกำจัดปลวก มด ในภาคการเกษตรมักนำไปใช้เป็นฮอร์โมนบำรุงพืชและป้องกันไม่ให้พืชเกิดโรค

ชาวชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มคนมีน้ำยาขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดและประยุกต์ให้เข้ากับวิถีของชุมชนโดยมีสมาชิก 20 คน และมีการลงทุนคนละ200บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการดำเนินกิจกรรม การทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาสระผม สบู่ ยาหม่อง การทำผลิตภัณฑ์จะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในชุมชนบ้านพุสวรรค์เป็นส่วนผสม ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพุสวรรค์มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของบ้านพุสวรรค์ คือ สบู่ฟักข้าว ที่จำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การจัดตั้งกลุ่มให้เกิดรายได้เสริมและสร้างองค์ความรู้ในชุมชนและความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนพุสวรรค์

ทั้งนี้แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ของชุมชนพุสวรรค์ เริ่มต้นจากการเข้าไปดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์มีลักษณะเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน ภายในแปลงเน้นการปลูกพืชที่หลากหลาย เพื่อใช้บริโภคทั้งในครัวเรือนและเพื่อจำหน่าย มะนาว พริก กล้วย ไผ่หวาน พืชผักสวนครัวต่างๆ ปัจจุบันเกษตรกรลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และนำแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในแปลงเกษตร การทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในแปลงเกษตร การใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในแปลงมาเป็นส่วนผสมในน้ำหมัก เมื่อลดการใช้สารเคมีทำให้ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งในระยะยาวทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและผู้ที่ซื้อผักไปรับประทาน ทั้งยังเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้แก่วัตถุดิบที่ไม่ได้นำไปจำหน่ายอีกด้วย ทั้งนี้ อุทัย อยู่ฉิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ดูแลตำบลทุกหมู่ อีกทั้งยังมีร้านค้าขายสินค้าของชุมชนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอุดหนุน

พระครูวิจักษ์วัชรธรรม เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง เป็นชาวเพชรบุรี บวชมาแล้ว 23 พรรษา ในฐานะผู้นำทางด้านศาสนาต้องใช้จิตวิญญาณให้มีความสำนึกในการพัฒนา ความศรัทธา ด้วยความเชื่อของชาวบ้าน แต่เดิมนั้นชาวบ้านอยู่ในสภาพที่เป็นหนี้สินต้องอยู่กับการทำมาหากินจิตไม่นิ่งพอทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม จึงได้นำหลักศาสนาเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาชาวบ้าน โดยปกติแล้วคนเราไม่ชอบให้ใครมาสอนมาสั่งโดยตรง เมื่ออาตมาได้คุยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินฯอยากให้ชาวบ้านได้มีสวัสดิการ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดรายการออมบุญวันละบาท มีการพาไปดูงานที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อกลับมาทำงานได้ 2 ปี 6 เดือน มีเงินกองทุนถึง 4 ล้านกว่าบาท มีดอกเบี้ยล้านกว่าบาท สามารถนำไปบริหารให้เป็นสวัสดิการชาวบ้าน เราต้องสอนให้ชาวบ้านรักถิ่นเกิด มีความรักความสามัคคี สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดห้วยกวางจริงฟังการอบรมโปรแกรมสัจจะสะสมทรัพย์ ช่วยกันมองปัจจัยเงิน100บาทรวมกันทุกเดือนได้เป็นเงินก้อนใหญ่ 4ล้านกว่าบาท อย่ามองว่าเงินจำนวนน้อยๆ แต่เมื่อรวมกันแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเสียสละ ปลูกฝังให้รักบ้านเกิด รักชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ไม่มีใครทำร้ายเราได้

เนื้อเพลง You will never walk aloneให้คำตอบกับชุมชนพุสวรรค์มีความหมายที่ไพเราะดังนี้ ยามใดที่คุณได้เดินฝ่าพายุร้าย จงภูมิใจในสิ่งที่คุณได้ฝ่าฝันจนผ่านพ้นมา และอย่าได้หวาดกลัวกับความมืดมน เมื่อพายุนั้นได้ผ่านพ้นไป จะมีท้องฟ้าทอแสงสว่างสดใสและมีท่วงทำนองอันแสนหวานที่ขับขานจากนกลาร์ค ก้าวเดินต่อไปฝ่าสายลมแรง ก้าวเดินต่อไปแม้สายฝนโหมกระหน่ำ แม้ว่าความฝันของคุณจะถูกทำร้ายจนแทบสิ้นกำลัง ก้าวเดินต่อไป ก้าวเดินต่อไป ด้วยความหวังเต็มเปี่ยมภายในใจ และคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดาย คุณจะจะไม่มีวันเดินเดียวดายก้าวเดินต่อไป ก้าวเดินต่อไป ด้วยความหวังเต็มเปี่ยมภายในใจ และคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายคุณจะจะไม่มีวันเดินเดียวดาย