กิตติมศักดิ์

กิตติมศักดิ์

เนื่องในฉบับวันครู คอลัมน์กิตติมศักดิ์จึงเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทุกท่านสวมใส่ผ้าไหมทอมือของไทยจากภาคต่างๆอยู่เป็นประจำ ด้วยความรักและภาคภูมิใจในหัตถกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อช่วยอนุรักษ์ฝีมืออันงดงามเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ไปตราบนานเท่านาน