"สังฆราชา"

งามงดในรอยทาง สู่สายธารแห่งศรัทธา
อิ่มใจได้บุญ
ช่างภาพ: 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และอยู่ในวิถีปฏิบัติของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา และสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช นับตั้งแต่แรกเริ่มจวบจนปัจจุบัน รวมมีสมเด็จองค์พระสังฆราชทั้งสิ้นแล้ว 19 พระองค์

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดกิจกรรม "เดอะวิสดอม เฮอริเทจ : ตามรอยสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ให้กับลูกค้าเดอะวิสดอม เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะองค์พุทธศาสนูปถัมภก พร้อมร่วมระลึกถึงธรรมจริยาของสมเด็จพระสังฆราช และเยี่ยมเยือนที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งล้วนเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ได้แก่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

"วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร" เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์ คือ พระพุทธชินสีห์ และหลวงพ่อโต ถัดจากพระอุโบสถออกไปเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์สีทองทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างสมัยรัชกาลที่ 4 วัดแห่งนี้เป็นที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราช 4 พระองค์ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺคโต) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ สุจิตฺโต) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่13 และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

"วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร" เดิมชื่อวัดโพธาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นวัดประจำรัชกาลในรัชกาลที่ 1 และเป็นวัดหลวงที่มีฐานะสูงสุดหนึ่งในหกวัดของประเทศไทย เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศ มีจำนวน 99 องค์ พระเจดีย์ที่สำคัญคือ พระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1ถึงรัชกาลที่ 4 นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะของมหาบุรุษตามคติของอินเดีย และถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ จารึกสรรพวิชาหลายแขนง ด้านแพทย์แผนไทย การนวด และสมุนไพรไทย องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนานาชาติ เมื่อปี 2551 และ 2554 วัดแห่งนี้เป็นที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวัณณรังสี) และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 7 และ17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

"วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร" หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ พระระเบียงวงกลมซึ่งล้อมฐานพระมหาเจดีย์ และเชื่อมพระอุโบสถกับพระวิหารเข้าด้วยกัน มีพระพุทธอังคีรส เป็นพระประธาน ซึ่งวัดนี้เป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 ด้วย เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 11 และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 18

เส้นทางธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนพระจริยวัตรอันงดงามของพระมหากษัตริย์ และสังฆราชา ซึ่งโยงใยจิตใจของชาวไทยให้เป็นหนึ่งเดียว และถือเป็นมงคลสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน