มูลนิธิ ดร.เทียม จัดงานจรรโลงสังคมไทย

หญิงไทยรายงาน

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา โชควัฒนา จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ "10 ครูคุณธรรมสตรีไทย ประจำปี 2557" โดย นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ให้เกียรติขึ้นมอบโล่เกียรติยศ พร้อมกับการเชิดชูเกียรติ "10 ชุมชนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา โชควัฒนา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เป็นวันรำลึกการจากไปของ ดร.เทียม โชควัฒนา ทางด้านของบุตรธิดา ดร.เทียม โชควัฒนา และพนักงานในเครือสหพัฒน์ ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ ดร.เทียม โชควัฒนา หนึ่งในนั้น คือ โครงการคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ได้เริ่มต้นด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ "รำลึกคุณ ดร.เทียม โชควัฒนา" ประกอบด้วย ชีวิตนักสู้ และ 100 ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป

พร้อมได้มอบรางวัล โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา จำนวน 104 โรงเรียน โดยตั้งเป็นชมรมโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา และปี 2555 ชมรมโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญของคุณครู ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการอบรมสั่งสอนเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีศีลธรรม จึงได้ร่วมกันสรรหาครูคุณธรรม ด้วยคุณสมบัติของสตรีไทยตัวอย่างของหอการค้าไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคุณสมบัติของความเป็นแม่ แม่บ้าน มีเอกลักษณ์ไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม

หอการค้าไทย จัดคัดสรรสตรีไทย เป็นแบบอย่างของสตรีไทย ในภาคต่างๆ ประกอบด้วย มูลนิธิ 3 มูลนิธิ สมาคม 14 สมาคม และองค์กรธุรกิจ 139 องค์กร รวมสตรีไทยตัวอย่าง ประจำปี 2552 จำนวน 416 ท่าน ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมของสตรีไทย และความมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สมควรเป็นต้นแบบ แก่เด็กและเยาวชน

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จึงได้ร่วมมือกับสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี และชุมชนโรงเรียนคุณธรรม 104 โรงเรียน ได้ร่วมกันคัดสรรคุณครูคุณธรรมสตรีไทย 90 ท่าน เพื่อเชิดชูและเป็นกำลังใจ แก่คุณครูทุกท่าน ซึ่งทางหอการค้าไทย ได้ตั้งคณะกรรมการสตรี และวัฒนธรรมหอการค้าไทยขึ้น โดยมี คุณสุรภีร์ โรจนวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้ง และในปี 2557 นี้ คณะกรรมการสตรี และวัฒนธรรมหอการค้าไทย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร โดยมี คุณวลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี ได้กรุณาเป็นประธานตัดสิน 10 ครูคุณธรรมสตรีไทย ที่จะเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งรวมแล้วเป็น 100 คุณครูคุณธรรมสตรีไทย ประจำปี 2557

10 ครูคุณธรรม สตรีไทย ประจำปี 2557

ระดับอนุบาล

นางปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

นางปานตา คุนผลิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปานตา

ดร.เขมิกา จันทร์สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลจันทรา

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

นางปวลี รุจิรวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

นางอุบล ยาประเสริฐ อาจารย์ โรงเรียนประภาสวิทยา

นางสาวอรทัย ปิยะพิเชษฐกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมถวิล

นางชญช์ทิเนษต์ นิ่มสมบุญ ผู้อำนวยการ / ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสมบุญวิทย์

นางลลิดา วังตาล ผู้บริหาร โรงเรียนอุดมวิทยา

นางเบ็ญจวรรณ บุญพยุง ผู้ช่วยสอนมารยาท โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

นางสาววันเพ็ญ สุจิปุตโต รองผู้อำนวยการ สพฐ.

ครูคุณธรรม สตรีไทย 2557 ปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ กล่าวว่า "หลักการสอนที่สำคัญ ก็คือ การปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประเพณีไทย ที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆ ผ่านการเรียนการสอน สอดแทรกในทุกกิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้เด็กได้รู้จักความกตัญญู ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร รู้จักเคารพนอบน้อม มีจิตใจดีงาม พร้อมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะทำให้เด็กซึมซับ และนำไปปฏิบัติ ทั้งยังหล่อหลอมให้เป็นคนดี เมื่ออยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น"

ส่วน ปานตา คุนผลิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลปานตา กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมานั้น รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมเด็กๆให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ทั้งนี้ยังปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคุณครู การที่มีคุณธรรม ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเลย โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย ความกตัญญู การมีมารยาทที่อ่อนโยน การมีน้ำใจ หรือเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี อันนี้เป็นสิ่งที่ได้ปลูกฝังให้กับเด็กทุกคน"

ขณะที่ ดร.เขมิกา จันทร์สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทรา กล่าวว่า "ดิฉันมักจะปฏิบัติตน เป็นต้นแบบให้กับเด็กๆอยู่เสมอ โดยการเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ นำสิ่งที่ได้รับมาสอนเด็กๆ เช่น การสวดมนต์เช้าก่อนเรียนทุกวัน นั่งสมาธิ อาราธนาธรรมศีล 5 การแผ่เมตตา เดินสมาธิเข้าห้องเรียน ตักบาตรทุกวันพระ การให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แก่เด็ก ทำให้พบได้ว่า ปัจจุบันนี้เด็กๆในโรงเรียน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น แล้วก็ไม่ต้องทำโทษกันด้วยการตีอีกแล้ว แต่ใช้ศีล 5 เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเด็กในโรงเรียน"

ทางด้าน ชญช์ทิเนษต์ นิ่มสกุล ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสมบุญวิทย์ กล่าวว่า "การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์นั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ โดยยึดหลักการมีความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม งามมารยาท และมักอบรบสั่งสอนเด็ก ให้รู้จักมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการปฏิบัติธรรม สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่เมื่อเขาโตขึ้น และได้รับการศึกษา ในระดับสูงขึ้นไป จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลเป็นพลเมืองดี เป็นบุตรหลานที่ดี ของคุณพ่อ คุณแม่ และมีประสิทธิภาพ พร้อมในทุกๆด้าน"

และ เบ็ญจวรรณ บุญพยุง ผู้ช่วยสอนมารยาท โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กล่าวว่า "ตัวดิฉันเอง ยึดถือในเรื่องของความถูกต้อง หรือความยุติธรรม และก็ความจริงใจ ในการใช้ชีวิต พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆ การปลูกฝังเรื่องคุณธรรม ให้เขาเป็นคนดีในสังคมให้ได้ โดยผ่านทางด้านการเรียนการสอนตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญก็คือ ตอนที่เด็กๆที่เราเคยปลูกฝังไปแล้ว เขากลับมาให้เราเห็นว่า เขาเป็นคนที่มีคุณธรรม มันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขา รวมถึงตัวเราเอง ที่ได้สร้างบุคคล ที่มีคุณธรรมเหล่านี้ ออกสู่สังคมโดยรวม"

ในปี 2557 โครงการคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ร่วมกับสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี คณะกรรมการสตรี และวัฒนธรรมหอการค้าไทย และคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มอบให้ พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เป็นประธานคัดสรรตัดสิน 10 ชุมชนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งมีคนดี มีโรงเรียนที่ดี มีความสามัคคี มีวินัย ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน ด้วยความรัก และจิตอาสา เชิดชูส่งเสริมให้ชุมชนเล็กๆ เกิดความภาคภูมิใจ และพัฒนาวิถีชีวิตที่ดี ด้วยการเชิดชูเกียรติเป็น ชุมชนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ในปีนี้เลือกสรร 10 ชุมชน เพื่อให้คนไทยได้รู้จัก ร่วมกันสร้างชุมชน และร่วมพัฒนาประเทศไทย

10 ชุมชนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา

1. ชุมชนสุขภาวะบ้านคำกลาง ตำบลโนนหนามแท่ง จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นางรัตนา สาระคุณ ประธานศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ทำโครงการ "ลด ละ เลิก เหล้า ลดความรุนแรงในครอบครัว" จากร่วมมือคนในชุมชน

2. ชุมชนหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดย นายบรรจง แซ่อึ้ง ประธานชุมชนหนองแขม จัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

3. ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย นายชวน ชูจันทร์ ประธานชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม จัดทำการพัฒนาชุมชนให้เป็นตลาดน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต และทำให้คนในชุมชน มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. ชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดย นายรามัญ สารพัน ประธานชุมชนเลียบคลองมอญ ได้ทำการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม เชื้อสายรามัญ และใช้ประเพณีวัฒนธรรม ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชุมชน

5. ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง โดย นายจรูญ วรรณรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านตำบลพิชัย จัดการสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดกลางกึ่งถาวร 15 ฝาย และฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก 120 ฝาย ป้องกันภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก

6. ชุมชนบ้านบึงเจริญ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดย นายชาคริต เทียนแอ้น ประธานป่าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านบึงเจริญ จัดตั้งชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอุทัยธานี พร้อมทำการปลูกฝังจิตสำนึก ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน

7.ชุมชนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดย ดร.วิทยา จันทร์แดง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม บริหารจัดการชุมชน ด้วยการใช้หลักการสร้างความร่วมมือ ระหว่างบ้าน วัด และราชการ พร้อมการสร้างกระบวนการ ในการดำเนินงานร่วมกัน กับทุกภาคส่วน ด้วยการ "ค้น คิด ทำ ถอด"

8. ชุมชนซีพีแรม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดย นางสุวรรณี สวาวสุ ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนซีพีแรม สร้างสุขภาพที่แข็งแรง ให้แก่คนในชุมชน ด้วยหลักสูตร "ดุลยภาพบำบัด" โดยออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายแต่ละคน

9. ชุมชนบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว โดย นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านคลองอาราง ร่างธรรมนูญสุขภาพ ตามความประสงค์ของชาวบ้าน เพื่อให้เป็นชุมชนคนดี ทั้งชุมชนก็ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ สู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

10. ชุมชนโรงเรียนบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดย นางหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ ผู้อำนวยการ ผู้แทนโรงเรียนบางจาก จัดทำแผนพัฒนาชุมชน "คุณค่าความดี 5 ประการ" ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุข

งาน สหกรุ๊ป แฟร์ มีคำขวัญที่ว่า "ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อย่างจริงใจ" ซึ่งสอดคล้องกับปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ชุมชนคุณธรรม สร้างชุมชนสุขภาวะ" โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะทำงานเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยเรื่องของการสร้างสังคมคุณธรรมนั้น มีผลมาจากชุมชนที่มีคุณธรรม มีความเข้มแข็ง และมีสุขภาวะที่ดี ควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังได้ทำตาม เพราะสิ่งเหล่านี้ จะทำให้สังคมของเราอยู่รอด ในอนาคตข้างหน้า รวมถึงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ คือ การปฏิรูปสังคมให้เข้มแข็ง โดยปรับโครงสร้างให้ทุกคนมีคุณค่าเสมอกัน เปลี่ยนดุลอำนาจจากทุนนิยม เป็นอำนาจแห่งความรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความดีงามแก่สังคม ฉะนั้นร่วมกันช่วยสร้างสรรค์ชุมชนที่มีคุณธรรม เพื่อต่อยอดสู่สังคมไทย ให้เป็นประเทศแห่งความสุข ความซื่อสัตย์ และจริงใจ