สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

อาศิรวาทราชสดุดี

อาศิรวาทราชสดุดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

ศุภศรีสี่กรกฎามาส สยามราชกุมารีศรีสยาม

แห่งราชจักรีวงศ์ทรงงดงาม ทรงพระนามจุฬาภรณฯบวรไทย

ทรงบำเพ็ญราชพระภารกิจ ทั่วทุกทิศทั้งแผ่นดินถิ่นหนไหน

ต่างประเทศเขตแดนแสนสุดไกล ล้วนส่งให้ความอุดมแสนร่มเย็น

ทรงเป็นนักอนุรักษ์ศิลปศาสตร์ มิเคยขาดเยี่ยมสิ้นถิ่นทุกข์เข็ญ

ในดินแดนที่ยากแค้นแสนลำเค็ญ ให้เปลี่ยนเป็นสุขได้ไร้ภัยพาล

ทรงดูแลหน่วยแพทย์เคลื่อนที่- อาสาดีผ่อนทุกข์สุขประสาน

ทรงวิจัยเลิศล้นมากผลงาน หายาต้านโรคร้ายในปฐพี

ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทรงเปรื่องปราดปรีชาสมศักดิ์ศรี

ในฐานะอัครสยามราชกุมารี ที่ไทยนี้ภูมิใจในพระองค์

ขอองค์เทพเทวาทุกสารทิศ โปรดประสิทธิ์ดลให้ในพระประสงค์

พระพลานามัยแข็งแรงและยืนยง และขอทรงพระเจริญเกษมสำราญ

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสารหญิงไทย รายปักษ์

นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์ ผู้ประพันธ์